Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej


Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

Poddziałanie: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 187 047,20

Poziom dofinansowania (%): 95%

Kwota dofinansowania (PLN): 1 127 694,84

Czas realizacji projektu: lata 2017 - 2020

Skrócony opis projektu: Projekt skierowany jest do grupy 150 uczniów i uczennic CKZ w Rudzie Śląskiej, kształcących się w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechatronik, kucharz, fryzjer, elektryk, operator obrabiarek skrawających, sprzedawca oraz 26 nauczycieli nauki zawodu. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na diagnozę potrzeb przeprowadzoną w grudniu ubiegłego roku wśród w CKZ i zakłada organizację doradztwa edukacyjnozawodowa, staży i praktyk zawodowych oraz kursów certyfikowanych dla uczniów CKZ. Ponadto nauczyciele uzyskają możliwość podniesienia swoich kompetencji poprzez udział w studiach podyplomowych lub kursach i szkoleniach doskonalących.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie w okresie do 31.08.2020 roku jakości kształcenia w CKZ w Rudzie Śląskiej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 26 nauczycieli/-ek zawodu, wzmacnianie zdolności do zatrudnienia 150 uczniów i uczennic CKZ dzięki organizacji doradztwa edukacyjno – zawodowego, staży i praktyk zawodowych oraz kursów certyfikowanych. Cel główny projektu jest odpowiedzią na diagnozę potrzeb przedstawioną przez dyrektora CKZ.

Planowane efekty:

Doradztwo edukacyjno – zawodowe Zadanie realizowane będzie we współpracy z CKU i obejmie:

Doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu Nabycie przez nauczycieli zawodu umiejętności, kwalifikacje i kompetencje, które wykorzystane zostaną w projekcie na etapie przygotowywania uczniów do odbycia staży / praktyk zawodowych lub kursów certyfikowanych.

Organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów Praktyka zawodowa lub staż zawodowy będą realizowane na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela i dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe we współpracy z podmiotem przyjmującym ucznia na staż/praktykę zaw. Program ten będzie wskazywał cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które ma osiągnąć stażysta lub praktykant, treści edukacyjne, zakres obowiązków praktykanta lub stażysty oraz harmonogram stażu zaw./ praktyki zawodowej.

Organizacja kursów certyfikowanych dla uczniów Nabycie przez uczniów umiejętności, kwalifikacji i kompetencji pożądanych na rynku pracy.

Realizowane zadania:

Doradztwo edukacyjno – zawodowe Zadanie realizowane będzie we współpracy z CKU i obejmie:

Doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu Realizacja tego zadania pozwoli nabyć nauczycielom zawodu umiejętności, kwalifikacje i kompetencje, które wykorzystane zostaną w projekcie na etapie przygotowywania uczniów do odbycia staży / praktyk zawodowych lub kursów certyfikowanych. Wiedza ta pozwoli również nauczycielom opracować programy staży /praktyk zawodowych we współpracy z pracodawcami w sposób adekwatny do potrzeb rynku pracy. Zajęcia prowadzone będą przez instytucje posiadające doświadczenie i uprawnienia do kształcenia w ww. zakresie. Uczestnicy będą pokrywali we własnym zakresie koszty dojazdu na zajęcia. Realizacja zadania trwać będzie przede wszystkim w roku szk. 2017/2018, jednakże w przypadku studiów podyplomowych prowadzonych w wymiarze większym niż 2 semestry, doskonalenie będzie kontynuowane w roku szk. 2018/2019 do jego zakończenia. Zakres zaplanowanego wsparcia wynika z przeprowadzonej diagnozy.

Organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów Staże zawodowe zorganizowane zostaną dla uczniów technikum, natomiast praktyki zawodowe – dla uczniów ZSZ lub szkoły branżowej I stopnia. Za udział w stażu/praktyce zawodowej wypłacone zostanie każdemu uczestnikowi stypendium. Na czas trwania stażu /praktyki zawarta zostanie umowa między stronami zaangażowanymi w jego realizację. Praktyka zawodowa lub staż zawodowy będą realizowane na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela i dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe we współpracy z podmiotem przyjmującym ucznia na staż/praktykę zaw. Program ten będzie wskazywał cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które ma osiągnąć stażysta lub praktykant, treści edukacyjne, zakres obowiązków praktykanta lub stażysty oraz harmonogram stażu zaw./ praktyki zaw. Pracodawca przyjmujący ucznia na staż zaw./praktykę zaw. Zapewni odpowiednie stanowisko pracy, wyposażenie i narzędzia pracy, przeszkoli ucznia w zakresie BHP, przepisów i regulaminu pracy oraz zapewni opiekuna stażu zaw./praktyki zaw. Każdy przyjęty praktykant lub stażysta będzie miał przydzielonego opiekuna, przy czym na jednego opiekuna nie będzie mogło przypadać więcej niż 6 praktykantów lub stażystów. W trakcie odbywania praktyki / stażu zaw. opiekun będzie miał za zadanie monitorowanie postępów i nabywania nowych umiejętności przez stażystę / praktykanta oraz określanie stopnia realizacji treści i celów edukacyjnych określonych w programie stażu/ praktyki zaw. Ponadto opiekun będzie zobowiązany do współpracy z nauczycielami i dyrektorami szkoły przy określaniu celu i programu praktyki zaw./ stażu zawodowego. Po zakończeniu stażu zaw. / praktyki zaw. Pracodawca wyda uczniowi dokument potwierdzający odbycie stażu zaw./ praktyki zaw. Wnioskodawca nie ma zawiązanego partnerstwa dla celów realizacji ww. zadania, jednakże szkoły na bieżąco współpracują ze środowiskiem pracodawców w celu realizacji podstawy programowej, którzy deklarują wolę udziału w projekcie i wskazują na potrzebę lepszego przygotowania zawodowego uczniów.

Organizacja kursów certyfikowanych dla uczniówZałożono, że uczestnik tego zadania objęty zostanie min. 50 godzinami szkoleń (KC lub S/K) odpowiadających profilowi kształcenia. Wszystkie formy doskonalenia prowadzone będą przez CKZ na bazie zakupionego w ramach projektu komplementarnego wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu. W przypadku Kurs przygotowujący do egzaminu SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) liczba godzin może być niższa, z uwagi na wymagany przez SEP program. Certyfikat/świadectwo kwalifikacyjne, potwierdzony zdaniem egzaminu dla kursów w zakresie przygotowania do egzaminu SEP, w zakresie nowoczesnych zabiegów upiększających twarzy i dłoni w salonie fryzjerskim i w zakresie „Sprzedawca w kwiaciarni” wystawi instytucja szkoląca. Dla pozostałych form kształcenia CKZ wystawi certyfikat na podstawie Akredytacji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Oprócz ww. form wsparcia, zorganizowany zostanie Kurs prawa jazdy kat. B, którzy korzystać będą z doradztwa zawodowego i jednej z pozostałych dwóch form wsparcia (staż zaw/ praktyka zaw. lub kursy/szkolenia). Udział w tej formie wsparcia będzie swoistą nagrodą dla tych uczestników, którzy wykażą się największym zaangażowaniem i frekwencją udziału w zajęciach oraz zadeklarują chęć skorzystania z tej formy wsparcia.

Grupy docelowe:

Doradztwo edukacyjno – zawodowe Wsparciem w ramach zadania objęci zostaną wszyscy zakwalifikowani do programu uczniowie i uczennice – łącznie 150 osób. Zadanie realizowane będzie we współpracy z CKU i obejmie:

Doskonalenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu W ramach projektu 26 nauczycieli zawodu uczestniczyć będzie w studiach podyplomowych (SP) oraz kursach i szkoleniach (K/S) podnoszących kwalifikacje:

Realizacja zadania trwać będzie przede wszystkim w roku szk. 2017/2018, jednakże w przypadku studiów podyplomowych prowadzonych w wymiarze większym niż 2 semestry, doskonalenie będzie kontynuowane w roku szk. 2018/2019 do jego zakończenia.

Organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów Udział w stażach lub praktykach zawodowych zorganizowany zostanie dla grupy 90 uczniów wybranych spośród kierunków kształcenia wymienionych w pkt. B.11.1 wniosku. Czas realizacji praktyki wyniesie 150 godz./ucznia. Zadanie realizowane będzie w trzech latach: 2018,2019,2020 – po 30 uczniów w każdym roku. Łączna liczba godzin staży zaw. / praktyk zawodowych planowana do osiągnięcia: 90 os. x 150 godz. = 13.500 godz.

Organizacja kursów certyfikowanych dla uczniów W ramach projektu 78 uczniów uczestniczyć będzie w kursach certyfikowanych (KC) oraz kursach podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe (S/K):

Założono, że uczestnik tego zadania objęty zostanie min. 50 godzinami szkoleń (KC lub S/K) odpowiadających profilowi kształcenia. Szkolenia te będą organizowane w 3 latach: 2018, 2019, 2020; w każdym roku w szkoleniach udział weźmie 15 uczniów, po 5 osób z modułu S/C z zakresu sporządzania napojów alkoholowych i bezalkoholowych zimnych i gorących , K/C w zakresie przygotowania do egzaminu SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich),S/C operator obrabiarek sterowanych numerycznie, S/C w zakresie „Sprzedawca w kwiaciarni” oraz 18 uczniów po 6 osób z modułu S/C w zakresie nowoczesnych zabiegów upiększających twarzy i dłoni w salonie fryzjerskim.

Oprócz ww. form wsparcia, zorganizowany zostanie Kurs prawa jazdy kat. B dla grupy 90 uczniów (60% uczestników). Kurs organizowany będzie w 3 latach: 2018, 2019, 2020. Kurs prawa jazdy kat. B prowadzony będą przez instytucje posiadające doświadczenie i uprawnienia do kształcenia w ww. zakresie.